torsdag 15 oktober 2009

Eriksö

Vi har arbetat en tid med att varsamt utveckla Eriksö så att området ska bli mer tillgängligt och attraktivt för såväl Vaxholmare som besökare. Inte minst på grund av regementesflytten för några år sedan så har besöksnäringen kommit att spela en större och större roll för oss Vaxholmsbor. Det är viktigt att vi ger möjlighet för vårt näringsliv att utvecklas positivt för både oss medborgare och våra gäster.

En viktig prioritering har därför varit att kunna skapa fler övernattningsmöjligheter i Vaxholm, och därför har vi i samrådet för Eriksö bland annat provat idéer med både ett vandrarhem och ett antal sjöbodar för turistboende. Planerna på ett möjligt vandrarhem inne på området har i stor utsträckning tagits emot positivt, och vi ser hoppfullt på den framtida möjligheten till att man på så sätt ska kunna erbjuda fler övernattningsmöjligheter. Däremot drar vi efter samråd och dialog med Vaxholmsbor och andra berörda parter slutsatsen att det är olämpligt att planlägga de sjöbodar som har föreslagits i samrådet, och dessa kommer därför tas bort ifrån förslaget.

Vi har även beslutat lägga ned planläggningen av etapp 2 och 3 i området, eftersom en grundläggande analys om lämplig lokalisering för eventuell ytterligare hotellverksamhet i Vaxholm bör ha sin grund i den nya översiktsplan vi påbörjat arbetet med.

En följd av beslutet att inte bygga sjöbodarna - och därmed avsaknad av arrendeintäkter ifrån dessa - är att vi saknar finansiering för de föreslagna åtgärderna med restaurering av Maren, iordningsställd strandpromenad och övriga arbeten vid entrén till Eriksö. Vi avser dock fortsätta planläggningen av dessa åtgärder och sedan genomförandemässigt prioritera dessa på sedvanligt sätt tillsammans med de övriga investeringsbehov som finns.

2 kommentarer:

Jan sa...

Hej Per,
strålande att politikerna i Vaxholm tagit till sig av kritiken mot planerna på Eriksö, speciellt när det gäller sjöbodarna. Din slutsats om vandrarhemmet stämmer dock inte. De protestlistor som lämnats in gäller också vandrarhemmets placering. Det finns flera andra betydligt bättre alternativ till placering än den föreslagna. Ett förslag är att kombinera vandrarhem, scoutlokaler, naturskola, café m.m. där scoutstugan föreslås ligga. Byggnaden skulle då förstås behöva bli betydligt större än vad som föreslås i planen, men min bedömning är att det finns tillräckligt med utrymme för det på den aktuella platsen.
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Per sa...

Hej Jan,

Jovisst - det är ju det samrådsprocesser är till för! Men det finns många som hört av sig förutom de "standardiserade" protestlistor som kommit in. Tittar man i samrådshandlingarna, och dessutom pratar med såpass många Vaxholmare som jag gör i mitt jobb, så har jag mött både en önskan och förståelse för en planläggning av vandrarhem på den föreslagna platsen.