tisdag 24 mars 2009

Vaxholms fjärrvärme

I Vaxholm har vi fjärrvärme ifrån ett verk placerat på Kullön, vilket är ett resultat av beslut fattade i samband med början av planering och av öns byggnationer i slutet av 90-talet. Den levererade värmen kommer till den allra största delen ifrån flispannor, vilket är mycket bra utifrån ett klimat- och miljöperspektiv. Fjärrvärme är också i sig, oavsett uppvärmningsmetod, en av de allra energieffektivaste uppvärmningsformerna. Därför är ett fliseldat fjärrvärmeverk en av de effektivaste och miljövänligaste uppvärmingslösningarna man kan ha idag.

Fjärrvärmeverket försörjer idag de flesta av våra skolor, förskolor, och äldreboenden med värme, men också de flesta av våra flerbostadshus och andra större byggnader.

I onsdags diskuterades fjärrvärmeverket på KSAU, eftersom verket inte klarar av att leverera tillräckligt mycket värme till oss Vaxholmare även när det är riktigt kallt.. E.ON har därför kommit in med en förfrågan om att Vaxholms stad ska utse en lämplig lokalisering för vidare utredning av hur detta ska kunna garanteras.

Idag löses detta med en transportabel, fossilbränsleeldad panncentral som står uppställd på Kullön, vilket inte är en hållbar lösning ur många aspekter. Men E.ON:s förfrågan rör sig alltså inte om en transportabel lösning för att säkra värme i händelse av oväntat och plötsligt produktionsbortfall (reservkraft), utan om en ökning av kapaciteten för att kunna hålla värmen när det är som kallast (spetskraft).

Problemen med att sätta upp ett nytt, permanent värmeverk på Vaxön är flera. Även om en sådan spetskapacitet som vi talar om här inte utnyttjas mer än en mycket liten andel av driftstiden, så är det naturligt att medborgare reagerar mycket negativt över att ett nytt värmeverk byggs i ens närhet – oavsett i vilken utsträckning närutsläppen faktiskt ökar. Ökade kostnader för ett andra verk urholkar också möjligheterna att göra ytterligare och löpande förbättringar av verket på Kullön. Vi anser därför att det är mycket att kraftsamla kring den lösning som redan finns, och göra den bättre för de boende än den är idag.

Flera personer ifrån Kullön har hört av sig och varit oroliga över att KSAU helt enigt rekommenderat att man bör utreda möjligheterna att placera spetskraften på Kullön. Jag förstår att man som boende i området blir orolig när diskussioner av det här slaget kommer igång, och Jag vill därför göra en del förtydliganden kring diskussionerna som åtminstone jag minns ifrån sammanträdet:
  • Ambitionen är att ett ombyggt värmeverk på Kullön ska vara bättre ur ett närmiljöperspektiv än dagens lösning. Detta kan självfallet komma att innebära höjd/förändrad skorstenstyp, optimering av bränsle, pannor och annat
  • Mätningar av ämnen i närmiljön bör genomföras
  • En förberedd plats för reservkraft på Vaxön är önskvärd i händelse av omfattande driftsavbrott/katastrofscenario
  • Den vidare utredning ärendet hänvisar till kommer självfallet att behandla frågeställningar vad gäller nuläge, framtid, närmiljöpåverkan och andra relevanta frågeställningar vid en tillbyggnad

PS. Anledningen till att jag är extra tydlig och utförlig är det ersättaryttrande som centerpartiet getts tillfälle att lägga till protokollet. Det är anmärkningsvärt på två sätt: dels så framfördes i stort sett inget alls av yttrandets resonemang under sammanträdet, och dels är yttrandet skrivet så som om ett helt annat beslut fattats (”bygg till på Kullön utan ytterligare diskussion och förbättringar”) än vad som fattades (”vi rekommenderar att Kullön utreds för för spetskapacitet”). Och vi har ambitionen att en sådan ombyggnad ska kunna bli en förbättring.

1 kommentar:

Lennart Nore sa...

Jag är övertygad om att fjärrvärme kommer att byggas ut på Vaxön, Kullön och senare även på Resarön. Det gäller både äldre som nybyggda fastigheter. Ett nytt fjärrvärmeverk bör enligt min åsikt kunna byggas strax öster om Vaxholms Byggmaterial, nära transformatorstationen. Området mellan Blynäs och centrum kan förtätas och moderniseras. Dessutom anser jag att två separata anläggningar är bättre än ett stort, även om man av säkerhetsskäl har dubblerat pannorna. Anläggningskostnaderna kan även hållas nere när huvudledningens längd hålls nere.